HobbyKunstRijssen
                                                                 Samen creatief bezig zijn

Huishoudelijk Regelement


Huishoudelijk Reglement Vereniging HobbyKunstRijssen


Welkom bij de vereniging HobbyKunstRijssen


Deze huisregels zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen op een plezierige manier kan werken in de hobbyruimtes. Wij vragen dan ook om deze huisregels aandachtig door te nemen en wanneer er zaken onduidelijk zijn met het bestuur te bespreken. We staan open voor nieuwe ideeën/initiatieven en proberen ons aanbod steeds te verbeteren.


Artikel 1 Leden
 1. Iedereen vanaf 18 jaar kan lid worden.
 2. Het bestuur houdt een ledenadministratie bij.
 3. Elk nieuw lid dient zich aan te melden d.m.v. het inschrijfformulier.
 4. Elk lid is persoonlijk aansprakelijk voor persoonlijke of materiele schade ontstaan door ondeskundig gebruik van ter beschikking            gestelde materialen en gereedschappen.
 5. Leden dienen hun werkplek schoon achter te laten en materialen weer op te bergen.
 6. Omgangsvormen. Ieder lid van de vereniging dient zich binnen en buiten de hobbyboerderieje te gedragen conform de algemeen           geldende fatsoensregels. D.w.z. dat men respectvol omgaat met elkaar en iedereen die betrokken is.


Artikel 2 Regels gebruik hobbyruimte

 1. Toegang tot de hobbyruimtes is toegestaan op ledenmiddagen en -avonden.
 2. Een ieder is vrij om zelf een werkplek te kiezen, echter op voorwaarde dat andere aanwezigen daar geen hinder van ondervinden.
 3. Gebruik maken van de voorzieningen is voor eigen risico.
 4. Iedereen heeft recht om in een opgeruimde en schone hobbyruimte te kunnen werken, let daarom op dat uw werkplek opgeruimd         en schoon wordt achtergelaten.
 5. Werk dat klaar is dient mee naar huis te worden genomen.
 6. Klachten. Bij een meningsverschil tussen de gebruikers van de hobbyruimtes dient men dit eerst zelf op te lossen. Indien dit niet lukt       kan tussenkomst van het bestuur verwacht worden. Het bestuur zal dan een bindend advies geven.


Artikel 3 Regels gebruik materialen/gereedschappen/ovens
 1. Hobbymateriaal voor eigen gebruik dien men zelf mee te nemen of, indien dit beschikbaar is ter plekke aan te schaffen. Dit kan via        de cursusleider of via het bestuur.
 2. Gereedschap van de vereniging is beschikbaar en dient men na gebruik schoon weer op te ruimen.
 3. De vereniging HobbyKunstRijssen is op geen enkele manier aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van werkstukken,                   gereedschappen en andere persoonlijke spullen van gebruikers. Een dringend verzoek aan iedereen om niet aan werk van andere         gebruikers te komen.
 4. Machines, apparatuur, gereedschappen en boeken van de vereniging worden niet uitgeleend. In overleg met het bestuur kan hier           incidenteel van worden afgeweken.
 5. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van apparatuur en gereedschappen. Gebruik maken van de apparatuur en       gereedschappen is op eigen risico.
 6. Gebruik van de ovens. De vereniging HobbyKunstRijssen is niet verantwoordelijk voor de stook. De stookkosten worden bepaald             door de stoker die verantwoordelijk is gesteld door de vereniging.


Artikel 4 Contributie
 1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
 2. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot 31 december.
 3. Voor nieuwe leden zijn, voordat men besluit om definitief lid te worden, de eerste 4 clubbijeenkomsten gratis.
 4. Als een nieuw lid in de loop van het jaar instroomt, betaalt deze naar rato over de resterende maanden. Hierbij worden 10 maanden       per jaar gehanteerd. In de maanden juli en augustus zijn er geen clubbijeenkomsten.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een contributiejaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij       het bestuur anders besluit.


Artikel 5 Cursussen/Workshops
 1. Naast het inloopatelier biedt de vereniging HobbyKunstRijssen ook cursussen en workshops aan. De cursuskosten en                                cursusvoorwaarden worden per cursus bekend gemaakt.
 2. Tijdens de workshops zijn hobbyruimtes gereserveerd voor die betreffende activiteit en daardoor kunnen bijvoorbeeld ook een deel       van de draaischijven niet beschikbaar zijn.
 3. Leden die niet deelnemen aan cursussen/workshops kunnen wel gebruik maken van de hobbyruimtes, maar moeten er dan wel             rekening mee houden dat het dan drukker kan zijn dan normaal.


Artikel 6 Bestuur
 1. Het bestuur bestaat uit 5 personen, waarvan tenminste voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Een combinatie van      functies is mogelijk. Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en neemt in spoedeisende zaken beslissingen.
 2. Elk jaar zijn twee bestuursleden aftredend volgens het rooster van aftreding. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 3. Bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf af te treden, mits dit geschiedt met een opzegtermijn van ten minste 3 maanden.


Artikel 7 Algemene ledenvergadering
 1. Een keer per jaar zal een jaarvergadering (ALV) worden gehouden. In principe gebeurt dit in de eerste maand van het jaar, doch            uiterlijk 6 maanden na afloop van het contributiejaar.
 2. Toegang tot de ALV hebben alle leden van de vereniging. Eel lid kan zijn stem door een schriftelijk gemachtigd lid uitbrengen, met           dien verstande dat een lid ten hoogste drie andere leden vertegenwoordigen mag.
 3. Op de agenda van de ALV dienen minimaal de volgende punten te staan:
     • Notulen vorige vergadering: de notulen van de vorige jaarvergadering worden doorgenomen.
     • Verslag penningmeester: onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten doet hij verslag over zijn in het                    afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
     • Verslag kascommissie: deze brengt, na onderzoek van de rekening en verantwoording van het bestuur, verslag uit van haar                    bevindingen.
     • Verkiezing kascommissie: de ALV benoemt elk jaar uit de leden een nieuwe kascommissie van ten minste twee leden. Deze mogen          geen deel uitmaken van het bestuur.
     • Verkiezing bestuursleden: volgens rooster zijn twee bestuursleden aftreedbaar, doch deze kunnen zich terstond herkiesbaar                    stellen.
     • Rondvraag.

Artikel 8 Besluitvorming
Besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid, als de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag, behalve in de gevallen waar de statuten een andere meerderheid voorschrijven.


Artikel 9 Wijziging Huishoudelijk Reglement
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden conform de statuten vastgesteld door de algemene ledenvergadering.


Artikel 10 Slotartikel
In alle gevallen waarin dit reglement of de statuten niet voorziet beslist het bestuur.


Rijssen, april 2022